Projekt: Polnochrcický relaxační lesní koutek

Popis projektu: Cílem našeho projektu Polnochrčický relaxační lesní koutek je vytvoření rekreačního prostoru na okraji lesa, který by měl sloužit nejen k odpočinku a relaxaci, ale zároveň by umožnil sportovní vyžití.

Číslo projektu: 18/001/19210/120/099/003068

Výše dotace: 372 995 Kc

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Program: Program rozvoje venkova

Název operace: Neproduktivní investice v lesích

Cíl operace: Zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Výstavba a rekonstrukce stezek, značení, výstavba herních a fitness prvků apod.

Předpokládaný termín dokončení projektu: 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem v rámci Operačního programu Program rozvoje venkova.


  

Projekt: Mechanizace na obhospodařování travnatých ploch

 Popis projektu: Projekt „Mechanizace na obhospodařování travnatých ploch“ spočívá v zakoupení mechanizace na obhospodařování travnatých ploch k výrobě sena na píci v obci Polní Chrčice. Pořízením menší mechanizace očekáváme zefektivnění práce k výrobě sena na píci. Šetrnější přístup k okolní přírodě. V další řadě očekáváme snížení finančních nákladů při výrobě sena na píci. Stroje si obec nebude muset pronajímat a zemědělská výroba obce nebude závislá na jiných subjektech. Lze také očekávat vyšší zisky z prodeje sena na píci, což pomůže rozpočtu obce.

Číslo projektu: 18/001/19210/120/099/003057

Výše dotace: 400 116  Kč (50 %)

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství

Program: Program rozvoje venkova

Název operace: Zemědělství

Cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů.

Termín dokončení projektu: jaro 2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským zemědělským fondem v rámci Operačního programu Program rozvoje venkova.


Projekt: Vesničko má, počítačová..

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: 7.3

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/02/0002

Doba realizace projektu: 1.9.2012 – 31.08.2013

Stručný popis projektu:

Projekt ‚Vesničko má, počítačová‘ je zaměřen na vývoj, implementaci a validaci studijního programu pro zvýšení úrovně počítačové gramotnosti u občanů malých a středních obcí Středočeského kraje za účelem zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Současná situace na trhu práce jednoznačně požaduje minimální gramotnost v oblasti informačních technologii a to téměř ve všech profesích. Počítačová gramotnost zaměstnanců však za požadavky zaostává. Projekt je určen pro vesnické obyvatele malých a středních obcí, kde průměrný věk obyvatel je 40 let.

Cílem projektu je vyvinout vzdělávací program, který podpoří cílovou skupinu tak, aby byla konkurence schopná na trhu práce. Nový vzdělávací program pilotně ověřit, validovat náplň. V rámci projektu vznikne dále volně distribuovatelný vzdělávací program sestávající se z vzdělávacího kurzu, lektorské podpory formou metodického materiálu, e-learnigového kurzu a publikace pro cílovou skupinu.

Cíle projektu:

Cílem oblasti podpory 3.2. OP VK je mmj. zvýšení kvality obecných kompetencí obyvatel ČR. Žadatel se domnívá, že jeho projekt naplní cíl této oblasti podpory konkrétně zvýšením kvality kompetencí v oblasti využití informačních technologií ve vybraných regionech Středočeského. Projekt se zaměří na malé a střední obce do 2000 obyvatel. Obyvatelé právě těchto obcí mají problém při procesu dalšího vzdělávání ve formě nutnosti dojiždět do nejbližšího města. Klíčovou je zejména doba kterou průměrný obyvatel malé vesnice musí strávit, aby se do procesu dalšího vzdělávání mohl zapojit. Když už existuje u cílové skupiny chuť se dále vzdělávat, je ovlivněna uvedenými nutnostmi a také finanční náročnosti celého procesu. Díky tomu je procento zapojení cílové skupiny do dalšího vzdělávání mizivé. Navrhovaný projekt by tuto situaci měl řešit. Systematicky vyvinutým a nastaveným vzdělávacím programem, který umožní další vzdělávání bez nutnosti obětovat čas (na cestování) a peníze. Program bude obsahovat takovou metodickou podporu, kterou bude možno využít i v jiných institucích.

Globálním cílem projektu je zvýšit kompetence a gramotnost obyvatel vesnic Středočeského kraje v oblasti počítačové gramotnosti, zvýšit jejich motivaci k dalšímu vzdělávání a zejména zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Tohoto cíle chceme dosáhnout vytvořením vzdělávacího programu pro obyvatele malých a středních obcí, který bude možné realizovat e-learnigovým vzděláváním.

Vzdělávací program bude zaměřen nejen na základní počítačovou gramotnost, ale i na práci s globální sítí – Internetem, na využití sociálních sítí a na práci s multimédii při procesu vyhledávání a oslovování zaměstnavatelů. Vzdělávání bude realizováno formou e-learnigového kurzu umístěného na webovém rozhraní, které bude dostupné přes webové stránky jednotlivých obcí. Vše bude doplněno příručkou zpracovanou metodicky jako manuál a učebnice pro rozvoj kompetencí v oblasti počítačové gramotnosti. Pro oslovení a motivaci cílové skupiny a pro efektivní řízení projektu budeme přistupovat k cílové skupině prostřednictvím mikroregionů a svazků obcí, což jsou uskupení sdružující občany prostřednictvím svých starostů nebo členů zastupitelstva. Obyvatelé obcí budou informováni o možnostech dalšího vzdělávání cestami, na něž jsou zvyklí z běžného života obce a zároveň vzdělávání bude probíhat v takovém sociálním prostředí, které je jim blízké a v němž jsou doma. Nebudou muset za vzděláním dojíždět, vzdělání přijde za nimi.

Cílová skupina projektu:

Cílová skupina, tj. obyvatelé obcí v dotčených regionech bude oslovena prostřednictvím nástrojů komunikace, které mají k dispozici obce, Svazky obcí a Mikroregiony. Žadatel spolupracuje se starosty oslovených obcí, kteří jsou vesměs i zástupci obcí v mikroregionech a ve svazcích obcí. Ti využívají běžně ke komunikace s občany veřejná zasedání zastupitelstva, obecní vývěsky a místní rozhlas. Informace o projektu, o jeho cílech a o přínosech pro cílovou skupinu připraví projektový tým žadatele. Ve spolupráci se starosty a prostřednictvím jejich nástrojů pro komunikaci tyto informace předá cílové skupině.

Zapojení a motivace cílové skupiny:

Po ukončení realizace projektu bude hotový vzdělávací program na podporu vzdělávání v oblasti kompetencí IT a počítačové gramotnosti. Program bude mít studijní oporu v příručce a v elektronickém kurzu přístupném přes webové rozhraní. Tyto nově vytvořené produkty budou k dispozici zájemcům o vzdělávání z řad občanů i institucí. Přístup k elektronickému kurzu bude připraven přes webové rozhraní a vstup do kurzu bude umístěn na webových stránkách obcí, svazků obcí a mikroregionů. Cílová skupina, která projde pilotním ověření programu a dále všichni ti, kteří využíí on-line kruzu získají nové dovednosti a znalosti, které jim pomohou lépe se adaptovat na nové podmínky v současné znalostní společnosti. Žadatel zůstane v kontaktu se svazky obcí a s mikroregiony a v případě zájmu o další prezenční vzdělávání ze strany občanů se pokusí získat další podporu z ESF v podobě navazujících projektů.

Harmonogram projektu:

  1. Vývoj vzdělávacího programu – 1. 9. 2012 – 28. 2. 2013
  2. Pilotní ověření vzdělávacího programu – 1. 3. 2013 – 31. 5. 2013
  3. Evaluace, validace a distribuce vzdělávacího programu 1. 6. 2013 – 31. 8. 2013

Místo realizace projektu:

Obec Polní Chrčice
Polní Chrčice 55, 280 02 Kolín